logopedia.net.pl

Związek logopedii z innymi dziedzinami wiedzy

Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu - porozumienie.

 1. Z nauk pedagogicznych logopedia czerpie wiedzę na temat sposobów postępowania i pracy z dzieckiem.
 2. Z nauk medycznych najściślejszy związek z logopedią mają:
  • foniatria, dostarczająca wiedzy o fizjologii i patologii narządu mowy, głosu i słuchu;
  • audiologia, zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń słuchu;
  • ortodoncja, umożliwiająca ocenę przyczyn wad wymowy spowodowanych nieprawidłowym zgryzem lub uzębieniem;
  • neurologia i fizjologia ułatwiają zrozumienie mechanizmów kierujących procesem nadawania i odbioru mowy, wyjaśniają też patogenezę zaburzeń mowy.
 3. Językoznawstwo dostarcza wiedzy na temat budowy języka, podstaw fonetyki, morfologii.
 4. Psychologia wyjaśnia związek zaburzeń mowy z innymi zaburzeniami rozwoju, umożliwia ocenę tego, co jest patologią, a co nie:
  • psychologia rozwojowa - dostarcza wiedzy na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka, etapów kształtowania i rozwoju mowy;
  • psychologia kliniczna - ułatwia zrozumienie psychologicznych skutków zaburzeń mowy;
  • psycholingwistyka i socjolingwistyka rozwojowa - wyjaśniają mechanizm opanowywania przez dziecko umiejętności językowych oraz przebieg kształtowania się i rozwoju mowy;
  • neuropsychologia - tłumaczy mózgową organizację języka oraz zaburzenia tego procesu.
 5. Akustyka oraz fonetyka akustyczna badają strukturę fal głosowych oraz ich przebieg od nadawcy do odbiorcy.
 6. Kultura żywego słowa zajmuje się ekspresją słowną: potoczną, publicystyczną i artystyczną.

Logopedia integruje wyniki badań wymienionych dyscyplin, wyjaśniając zagadnienia związane z problematyką komunikacji językowej.