logopedia.net.pl

Uczeń z wadą słuchu w szkole masowej - zalecenia dla nauczycieli

Wskazówki opracowane przez National Acoustic Laboratories z Sydnej w Australii (wg tłum. M. Góralówny):

 1. Należy akceptować ucznia z wadą słuchu, gdyż postawa nauczyciela jest ważna w osiąganiu przez dziecko sukcesów.
 2. Istotna jest obserwacja ucznia, by poznać jego mocne i słabe strony, pamiętając przy tym, że problemy ucznia nie zawsze muszą być związane z ubytkiem słuchu.
 3. Ucznia z wada słuchu powinny obowiązywać te same reguły, co jego kolegów w klasie.
 4. Uczniom słyszącym należy wytłumaczyć istotę upośledzenia słuchu i problemów z nim związanych, gdyż przyczyni się to do polepszenia kontaktów intrapersonalnych w klasie.
 5. Należy starać się utrzymywać niski poziom hałasu w klasie i wyjaśnić uczniom słyszącym, dlaczego to jest ważne.
 6. Dziecko niesłyszące powinno siedzieć w takim miejscu w klasie, aby mogło dobrze widzieć i słyszeć nauczyciela, a także by łatwo mogło się obrócić, gdy zechce słuchać kolegów (najlepsze miejsce to 2 lub 3 ławka, od okna, przy czym ucho dziecka lepiej słyszące powinno być skierowane w stronę klasy).
 7. Ważne jest przyzwolenie na przemieszczanie się ucznia niesłyszącego, kiedy w klasie dzieją się jakieś istotne rzeczy.
 8. W momencie wydawania polecenia należy być zwróconym do ucznia twarzą, nie chodzić po klasie w trakcie mówienia, nie mówić będąc zwróconym do tablicy.
 9. Należy również patrzeć na ucznia, kiedy on mówi, ponieważ może to pomóc w zrozumieniu i odczytaniu z ust jego wypowiedzi.
 10. Zaleca się mówić do ucznia normalnie (w sposób naturalny, w normalnym tempie i z intonacją); należy unikać pojedynczych słów, lecz stosować krótkie zdania lub frazy, bez przesadnej artykulacji i krzyku.
 11. Źródło światła powinno znajdować się z tyłu za uczniem, Twarz nauczyciela powinna być oświetlona.
 12. Przy omawianiu nowego tematu należy napisać na tablicy słowa kluczowe i jak najczęściej używać pomocy wizualnych, tablic.
 13. Uczeń powinien mieć czas na odpowiedź. Konieczne jest powtórzenie polecenia lub postawienie pytania w innej formie., jeżeli uczeń nie zrozumiał pytania czy polecenia.
 14. Nauczyciel powinien być świadomy, że uczeń z wadą słuchu ma problemy z roieniem notatek, literowaniem i dyktandami.
 15. Należy zachęcać ucznia, by dawał znać, gdy czegoś nie usłyszał lub nie zrozumiał.
 16. Aparat słuchowy nie czyni z ucznia osoby normalnie słyszącej; uczeń może słyszeć raz lepiej, raz gorzej.
 17. Należy wykorzystywać każdą sposobność do indywidualnej pracy z uczniem.
 18. Pożądany jest bliski kontakt nauczyciela ze specjalistą, który prowadzi z uczniem indywidualne zajęcia w poradni oraz szczególnie bliski kontakt z rodzicami dziecka niesłydzącego.
 19. Upośledzenie słuchu nie jest związane z inteligencją. Pod tym względem istnieje - podobnie jak w każdej innej grupie - zróżnicowanie; są więc niesłyszące dzieci bardziej i mniej inteligentne.
 20. Należy zwracać uwagę na jakość relacji ucznia z kolegami, by móc obiektywnie ocenić, czy są one związane z wadą słuchu czy też z innymi czynnikami.

Literatura:

Góralówna M., Jak dopomóc uczniowi z uszkodzonym słuchem w klasie szkoły masowej. Wskazówki dla nauczyciela, w: Poradnik dla Rodziców Dzieci z Wadami Słuchu Polskiego Związku Głuchych 1993, nr 1.