logopedia.net.pl

Terapia zaburzeń artykulacji

Terapia zaburzeń artykulacji (wad wymowy) ma na celu:

 • usunięcie wszelkich form wadliwych realizacji dźwięków,
 • wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych,
 • utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Pojęcie wadliwe formy realizacji dźwięków oznacza przede wszystkim deformację dźwięków, a po zakończeniu procesu rozwoju mowy również substytucję i elizję.

Terapię wad wymowy rozpoczyna się - w przypadku paralalii i mogilalii - po zakończeniu procesu rozwoju mowy dziecka, tj. około 5-6 roku życia dziecka, natomiast w przypadku deformacji - bez względu na wiek dziecka.

W terapii zaburzeń artykulacji, oprócz ogólnych zasad postępowania terapeutycznego, należy dodatkowo uwzględnić następujące zasady szczegółowe (metodyczne uwagi), które wynikają ze specyfiki zaburzeń artykulacji:

 • nie należy poprawiać zniekształcanej głoski lecz tworzyć nową,
 • każde polecenie, ćwiczenie powinno być najpierw wykonane przez logopedę,
 • konieczne jest częste powtarzanie przerobionego materiału w coraz to inny sposób,
 • każda ćwiczona głoska powinna być dobrze utrwalona (jest wymawiana przynajmniej w mowie kontrolowanej) zanim przejdzie się do korygowania następnej,
 • należy ćwiczyć głoski w różnych kontekstach, układach i sąsiedztwach fonetycznych,
 • nie należy prowadzić ćwiczeń na wyrazach, których dziecko nie zna i nie rozumie,
 • nie należy stosować wyrazów, w których występuje więcej niż jedna z ćwiczonych głosek,
 • zawsze pamiętać o różnicowaniu słuchowym wywołanej głoski z jej wcześniejszą (nieprawidłową) artykulacją,
 • różnicować ćwiczoną głoskę z głoskami podobnymi (różniącymi się jedną cechą fonologiczną),
 • przy uczeniu nowych elementów języka należy uwzględniać ich frekwencyjność w mowie dziecka,
 • jeżeli nieprawidłowa wymowa dotyczy więcej niż jednego dźwięku, to przy ustalaniu kolejności korygowania dźwięków bierze się pod uwagę kolejność pojawiania się ich w toku rozwoju mowy,
 • przy różnych formach nieprawidłowej realizacji dźwięków najpierw usuwa się elizje, potem substytucje, a na końcu deformacje.

Etapy pracy w terapii zaburzeń artykulacji:

 1. przygotowawczy , którego celem jest usprawnienie narządów mowy i słuchu;
 2. właściwej pracy logopedycznej , tj. wywołanie w izolacji prawidłowej artykulacji zaburzonej głoski;
 3. utrwalania wywołanego dźwięku , w izolacji, w sylabach, wyrazach (we wszystkich możliwych pozycjach), zdaniach, krótkich tekstach i różnorodnym materiale językowym;
 4. automatyzacji wywołanego dźwięku , polega na oderwaniu od świadomości faktu wymowy, dzięki utrwaleniu wzorców kinestetyczno - ruchowych i autokontroli słuchowej.