logopedia.net.pl

Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu wywodzi się z francuskiej metody Bon Deport opracowanej przez T. Bubnet, a do warunków polskich została zaadoptowana przez M. Bogdanowicz.

Założeniem metody jest usprawnianie funkcji leżących u podstaw złożonych czynności czytania i pisania, a więc jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych (czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami (integracja percepcyjno-motoryczna).

Metoda Dobrego Startu może być stosowana:

 • wobec dzieci z dysharmoniami w rozwoju psychomotorycznym w celu usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych
 • z dziećmi w wieku przedszkolnym o prawidłowym rozwoju jako przygotowanie do czytania i pisania.

Formy metody:

 1. Piosenki do rysowania
 2. Piosenki i znaki
 3. Piosenki i litery:
  • Alfabet piosenek
  • Śpiewane litery
  • Piosenki na literki
  • Od piosenki do literki

Wszystkie wersje metody uzupełniają się nawzajem i stanowią kolejne etapy pracy stymulacyjno-terapeutycznej

MDS opiera się na trzech elementach: wzrokowym (znak graficzny), słuchowym (piosenka) i motorycznym (odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki) z czym wiąże się struktura zajęć:

 1. Zajęcia wprowadzające:
  • zabawy i ćwiczenia o charakterze dyscyplinującym, korygującym postawę ciała, kształcącym orientację w schemacie ciała i przestrzeni,
  • słuchanie piosenki związanej ze znakiem, który zostanie wprowadzony,
  • ćwiczenie słuchu fonematycznego na podstawie tekstu piosenki.
 2. Zajęcia właściwe:

  • ćwiczenia ruchowe usprawniające motorykę i relaksujące,
  • ćwiczenia ruchowo-słuchowe (rytmiczne uderzanie dłonią i palcami w wałeczki z piaskiem z jednoczesnym śpiewaniem piosenki),
  • ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe oparte na zestawie wzorów graficznych i odpowiednio do nich dobranych piosenek.

  Schemat odtwarzania znaków graficznych:

  • próby samodzielnego odtwarzania ruchem rytmu piosenki,
  • pokaz i omówienie wzoru, demonstracja ćwiczenia,
  • utrwalenie wzoru i jego powiązanie z piosenką (wodzenie palcem po wzorze i śpiewanie piosenki,
  • odtwarzanie wzoru różnymi technikami z jednoczesnym śpiewaniem piosenki: w powietrzu (ręką), na powierzchni (palcem na tackach z piaskiem), na dużym arkuszu lub na tablicy, na kartce papieru (pędzlem), w liniaturze zeszytu (ołówkiem lub długopisem).
 3. Zajęcia końcowe:
  • zabawy muzyczno-ruchowe związane z wprowadzoną piosenką.

Metoda Dobrego Startu z powodzeniem może być stosowana w terapii logopedycznej, gdyż rozwija zarówno komunikację językową (mowa, czytanie, pisanie), jak i niejęzykową (procesy emocjonalne i zachowania społeczne).

Literatura

Bogdanowicz M., Materiały do ćwiczeń Metodą Dobrego Startu, Gdańsk 1979

Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, Warszawa 1985

Bogdanowicz M., Szlagowska D., Piosenki do rysowania, Gdańsk 1996

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001

Krakowińska J., Śpiewane litery, w: Poradnictwo wychowawczo-zawodowe, red. Brejnak, Warszawa 1980