logopedia.net.pl

Zmodyfikowany Program Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się wg M. Chęćka

Terapia wg programu przeznaczona jest dla młodzieży i dorosłych, u których występują wtórne uwarunkowania psychiczne. Podstawą opracowania ogólnego zarysu terapii jest diagnoza stanu jąkania według Kwestionariusza Cooperów do Oceny Jąkania (KCOJ) oraz dodatkowych informacji z wywiadu. Sesje odbywają się 1-2 razy w tygodniu (po ok. 1 godz.), początkowo indywidualnie, a następnie w grupach 4-5 osobowych dobranych wg wieku pacjentów.

ETAP I

  • diagnoza stanu jąkania
  • zapoznanie pacjenta z podstawowymi zasadami mówienia
  • ćwiczenia oddechu brzuszno-przeponowego, podparcia oddechowego (appoggio), głosowe, usprawniające miękkie, delikatne kontakty narządów mowy

ETAP II

  • ćwiczenia delikatnego kontaktu narządów artykulacyjnych przy starcie mowy (szczególnie spółgłosek zwarto-wybuchowych, grup głoskowych trudnych fonetycznie do artykulacji, itp.)

ETAP III

  • ćwiczenia miękkiego, przydechowego nastawienia głosu przy rozpoczynaniu wyrazów, fraz, zdań z samogłoskami w nagłosie

ETAP IV

  • utrwalenie, automatyzacja i stosowanie w mowie potocznej opanowanych zasad mówienia
  • harmonijne połączenie procesu mówienia z myśleniem

Kolejne etapy programu zmierzają do tego, aby maksymalnie zredukować napięte, skurczowe powtórzenia głosek czy sylab, nadmierne przeciąganie (głównie samogłosek), czy też przerwy w mówieniu poszerzone o współruchy mięśniowe. W czasie terapii stosuje się techniki psychoterapeutyczne, echokorekcję, socjoterapię.

Więcej na stronie http://jakanie-terapia.republika.pl/zmodtarapia.htm