logopedia.net.pl

Przedmiot badań surdologopedii. Cel, funkcje i zadania szczegółowe

Surdologopedia (łac. surdus - głuchy, gr. logos - słowo, gr. paideia - nauka) - to dział logopedii specjalnej zajmujący się:

 • nauczaniem (kształtowaniem) mowy w wypadku jej braku lub utraty,
 • usuwaniem zaburzeń głosu,
 • usuwaniem trudności w czytaniu i pisaniu u osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Przedmiotem badań surdologopedii jest mowa osób z wadą słuchu, a dokładniej teoria i praktyka komunikacji, jej zaburzeń w aspekcie rewalidacji tych osób.

Cel główny:

 • kształtowanie, wychowanie i terapia osób z wadą słuchu zgodnie z podstawowymi zasadami logopedii.

Funkcje surdologopedii:

 1. teoretyczna - określa podstawowe pojęcia związane z różnymi aspektami mowy, teorią informacji i komunikacji.

  Cel szczegółowy:

  • formułowanie metod i zasad postępowania z osobami niesłyszącymi,
  • zajmowanie się swoistościami komunikacji osób z wadą słuchu i jej uwarunkowaniami biopsychospołecznymi,
  • opracowanie podstaw merytorycznych terapii mowy.
 2. praktyczna

  Cel szczegółowy:

  • terapia mowy osób z różnymi rodzajami i stopniami zaburzeń słuchu,
  • diagnoza, na podstawie której różnymi technikami pracy logoterapeutycznej usprawnianie, korygowanie, kompensowanie funkcji psychomotorycznych jednostki,
  • profilaktyka pierwotnych i wtórnych zaburzeń wynikających z uszkodzenia słuchu,
  • organizowanie pomocy i poradnictwa rodzinnego.
 3. prognostyczna

  Cel szczegółowy:

  • przewidywanie tendencji rozwojowych jednostki,
  • opracowywanie dróg postępowania logoterapeutecznego.
 4. usługowa

  Cel szczegółowy:

  • przygotowanie specjalistów dla potrzeb terapii i diagnozy surdologopedii.

Zadania szczegółowe surdologopedii:

 1. Wychowanie lub rozwijanie różnych sposobów komunikowania się, czyli umiejętności nadawania i odbierania tekstów słownych, pisemnych lub sygnalizacyjnych dzieci z wadą słuchu, czyli przygotowanie do swobodnego porozumiewania sie z otoczeniem.
 2. Kształtowanie mowy, czyli dbanie o jej najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym.
 3. Doskonalenie wyrazistości wypowiedzi i terapia rozumienia tekstów słownych przez osoby ogłuchłe po 5 r. ż.
 4. Eliminowanie zachowań zakłócających proces komunikowania się oraz kształtowanie wszechstronnego i zintegrowanego rozwoju psychomotorycznego.
 5. Ustalenie i weryfikowanie kompleksowej diagnozy.
 6. Pomoc i poradnictwo rodzinie.
 7. Organizowanie współpracy i współdziałania ze specjalistami wspierającymi rozwój dzieci z wadą słuchu.