logopedia.net.pl

Zasady glottodydaktyki

gr. glottis - mowa, język, myśl;

dydaktyka - wychowanie;

glottodydaktyka - wychowanie językowe;

Zasady glottodydaktyki:

 1. Życzliwy stosunek do ucznia i podmiotowe traktowanie dziecka przy nierównoważności ról społecznych n-la i ucznia (rola n-la wychowawcy i mistrza).
 2. Dobre poznanie dziecka i w przypadku stwierdzenia dysfunkcji objęcie opieką specjalistyczną, zwłaszcza logopedyczną.
 3. Dobre rozpoznanie dziecka obejmuje w wychowaniu językowym (w pierwszym półroczu pobytu dziecka w przedszkolu lub szkole) rozeznanie co do :

  • stanu sprawności komunikowania się, zwłaszcza percepcji i realizacji jednostek językowych;
  • stanu percepcji wzrokowej;
  • stanu zapamiętywania jednostek językowych odbieranych słuchem i wzrokiem;
  • stanu syntezy i analizy słuchowej i wzrokowej;
  • stanu sprawności manualnej;
  • stanu rozwoju społeczno-emocjonalnego;
  • stanu rozbudzenia poznawczego;
  • stanu zdrowia fizycznego i psychiczno-społecznego.

  Zakłada się tutaj holistyczne, tj. całościowe spojrzenie na dziecko. Holistyczna powinna być też diagnoza pedagogiczna oraz logopedyczna.

  Diagnoza logopedyczna obejmuje:

  • stan słuchu fonemowego i realizację fonemów przez dziecko;
  • stan zdolności komunikacyjnych obejmujący wszystkie jednostki językowe od fonemu do tekstu (złożonej jednostki);
  • stan komunikacji niewerbalnej, a także ocenę psych.- pedag. dziecka i badania lekarskie: okulisty, laryngologa, neurologa, pediatry, internisty, ewentualnie psychiatry.

Glottodydaktyka nastawiona jest na indyw. tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. Dotyczy to sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego oraz kinestetyczno- ruchowego.

Zgodnie z rozwojem dziecka powinien być wydłużony czas przygotowania do nauki czytania i pisania oraz skrócony czas opanowania płynnego pisania i sprawnego czytania. Każde dziecko powinno być w tym zakresie traktowanie indywidualnie, gdyż indywidualnie przebiega rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny dziecka.