logopedia.net.pl

Nauka czytania i pisania

W metodzie B. Rocławskiego nauka czytania i pisania wymaga spełnienia dwóch warunków:

 1. Dobra, bierna znajomość całego alfabetu.
 2. Umiejętność analizy i syntezy fonemowej wyrazów 4-sylabowych.

Etapy procesu nauki czytania i pisania:

 1. Wprowadzamy głoski i litery wg porządku:
  1. głoski trwałe:
   • samogłoski, na końcu ę,ą
   • spółgłoski spółotwarte
   • spółgłoski szczelinowe
  2. głoski nietrwałe:
   • spółgłoski zwarto - szczelinowe
   • spółgłoski zwarto - wybuchowe
 2. Kolejność wprowadzania głoski i litery uwzględnia:
  • wybrzmienie głoski
  • omówienie cech dystynktywnych głoski i sposobu jej artykulacji
  • zapisania litery
  • omówienie cech dystynktywnych litery
  • synchronizacja głoski i litery
  • zapisanienie litery małej i wielkiej do zeszytu
  • zapisanie wyrazu z tą literą
  • przeczytanie lekcji z elementarza B. Rocławskiego Świat głosek i liter

Jako pierwszą wybrzmiewamy i piszemy samogłoskę o, porównując ją z innymi samogłoskami. Od początku wprowadzamy zabawę w mima, tj. bezgłośne wypowiadanie głosek przy właściwym układzie artykulatorów.

Do oznaczenia głosek języka polskiego B. Rocławski wprowadził litery podstawowe i niepodstawowe (ci, dzi, h, ni, ó, rz, si, zi). Występowanie liter niepodstawowych obok podstawowych jest przyczyną trudności ortograficznych. Trudność ortograficzna jest wtedy, gdy do zapisania jednej głoski używa się dwóch lub więcej liter.

Liter niepodstawowych jest więcej. Tym różnią się od wyżej wymienionych, że kształt mają taki sam, jak litery podstawowe, ale zawsze oznaczają inną głoskę. Litery niepodstawowe (czerwone) mówią,że są trudne ortograficznie. Reguły ortograficzne tworzymy na bazie ortofonicznej. Z dzieckiem szukamy pisowni na drodze dedukcji, np. wóz bo wozy. Proces ten trwa od połowy 1-szej do trzeciej klasy. Litery niepodstawowe wprowadzamy dopiero po związaniu liter podstawowych z odpowiednimi fonemami. Dzieci powinny same zauważyć zmianę w sposobie zapisywania wyrazów, odkryć przyczynę oznaczania niektórych liter kolorem czerwonym.