logopedia.net.pl

Schemat powstawania głosek w procesie rozwoju mowy dziecka

WIEK DZIECKAARTYKULACJA GŁOSEK
pierwsze miesiące życiapowstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie
ok. 6 miesiąca życiapowtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie
1-2 rok życia pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba, dziecko wymawia samogłoski ustne: a, o, e, i, u, y oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n , a także zmiękczone: pi, bi, mi
2-3 rok życia pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł, pojawiają się spółgłoski s, z, c, dz
4-5 rok życiapojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dź
5-6 rok życia utrwalane są głoski: sz, ż, cz, dż
7 rok życiatechnika mówienia opanowana

Sprawdź, czy dziecko prawidłowo wymawia kolejne głoski.