logopedia.net.pl

Oligofrenologopedia

Upośledzenie umysłowe w literaturze przedmiotu

Upośledzenie umysłowe nie jest chorobą. Przyjmuje się, że jest to stan obniżonej sprawności intelektualnej powstały w okresie rozwojowym. Związany jest on z zaburzeniami procesu dojrzewania, uczenia się i przystosowania społecznego....

czytaj dalej »

Kryteria i klasyfikacja upośledzenia umysłowego

Analizując zagadnienie klasyfikacji upośledzenia umysłowego należy stwierdzić, że jest to problem bardzo złożony. Klasyfikacja jest istotna z punktu rozwoju badań naukowych, jak i organizacji procesu rewalidacji. Na różnorodność klasyfikacji wpływają różne...

czytaj dalej »

Charakterystyka dziecka lekko upośledzonego umysłowo

Podejmując próbę charakterystyki dziecka lekko upośledzonego umysłowo oparto się na założeniach, jakie zawiera kryterium ewolucyjne upośledzenia umysłowego. Korzystając z ustaleń tego kryterium można orientacyjnie porównać funkcjonowanie dziecka upośledzonego umysłowo z...

czytaj dalej »

Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Diagnoza logopedyczna wg G. Jastrzębowskiej to określony sposób postępowania badawczego, którego celem jest potwierdzenie bądź wykluczenie istnienia zjawisk logopedycznych oraz przewidywanie ich tendencji rozwojowych na podstawie objawów, patogenezy i patomechanizmów. Diagnoza...

czytaj dalej »

Diagnoza upośledzenia umysłowego

Zasadniczym objawem upośledzenia umysłowego jest istotnie niższy od przeciętnego ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego występujący łącznie z istotnymi ograniczeniami w zakresie funkcjonowania przystosowawczego, a przynajmniej w zakresie dwóch spośród sprawności: porozumiewania się, troski...

czytaj dalej »

Zaburzenia mowy u dzieci lekko upośledzonych umysłowo

Mowa jest istotnym czynnikiem warunkującym rozwój psychiczny człowieka, jak również regulującym jego stosunki z otoczeniem. W literaturze bardzo wyraźnie podkreśla się wzajemne uwarunkowania rozwoju mowy dziecka z jego rozwojem psychicznym...

czytaj dalej »

Metodyka terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo

Oddziaływania rewalidacyjno - pedagogiczne wobec dzieci upośledzonych umysłowo mają niewątpliwe znaczenie dla rozwijania i usprawniania zaburzonych u nich funkcji. Wymaga to przemyślanych i dobrze zaplanowanych działań, opartych na głębokiej znajomości...

czytaj dalej »