logopedia.net.pl

Glottodydaktyka

Przygotowanie do nauki czytania i pisania

Przygotowanie do nauki czytania i pisania ma na celu dążenie do osiągnięcia przez dziecko jak najwyższego poziomu sprawności analizatora słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego. Każde dziecko ma własny, indywidualny rytm...

czytaj dalej »

Zasady glottodydaktyki

gr. glottis - mowa, język, myśl; dydaktyka - wychowanie; glottodydaktyka - wychowanie językowe; Zasady glottodydaktyki: Życzliwy stosunek do ucznia i podmiotowe traktowanie dziecka przy nierównoważności ról społecznych n-la i ucznia (rola n-la wychowawcy i...

czytaj dalej »

Analiza i synteza słuchowa wyrazów

Analiza słuchowa oznacza podział wyrazu na sylaby, logotomy lub fonemy. Synteza słuchowa oznacza połączenie danych elementów w jeden wyraz mający formę i znaczenie. Sylaba - część wyrazu zawierająca samogłoskę, najczęściej pozbawiona znaczenia. Logotom...

czytaj dalej »

Słuch fonemowy i słuch fonetyczny

Słuch fonemowy jest to zdolność do kwalifikowania wyróżnionych z potoku mowy głosek jako przynależnych do określonych, fonologicznie zdeterminowanych klas głosek. Nie jest to zdolność wrodzona, lecz wykształcająca się w dzieciństwie,...

czytaj dalej »

Nauka czytania i pisania

W metodzie B. Rocławskiego nauka czytania i pisania wymaga spełnienia dwóch warunków: Dobra, bierna znajomość całego alfabetu. Umiejętność analizy i syntezy fonemowej wyrazów 4-sylabowych. Etapy procesu nauki czytania i pisania: Wprowadzamy głoski i litery...

czytaj dalej »

Technika czytania i pisania

Czytanie wyrazów techniką ślizgania się polega na wydłużeniu artykulacji samogłosek (oprócz nosowych ą, ę) oraz spółgłosek trwałych. Pozwala to dziecku przejść w czytaniu płynnie od sylaby do sylaby. Ślizganie się...

czytaj dalej »

Program przygotowania do czytania i pisania dla dzieci 3-letnich

Zadania dla nauczyciela: Dokładnie rozpoznać w czasie pierwszych miesięcy pobytu dziecka w przedszkolu: stan sprawności komunikowania się (szczególnie stan percepcji...

czytaj dalej »

Program przygotowania do czytania i pisania dla dzieci 4-letnich

Zadania dla nauczyciela: W pierwszych miesiącach pobytu dziecka w przedszkolu wykonać wszystkie zadania podane w programie dla dzieci 3-letnich. Ustalić poziom przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania oraz poziom czytania...

czytaj dalej »

Najważniejsze założenia metody prof. B. Rocławskiego

Wydłużenie czasu przygotowania do czytania i pisania (od 3 lat). Dbanie o osiągnięcie przez dziecko najwyższej sprawności analizatora słuchowego i wzrokowego. Efektywne rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej. Rozwijanie orientacji przestrzennej jako ważnego elementu...

czytaj dalej »

Program przygotowania do czytania i pisania dla dzieci 5-letnich

Zadania dla nauczyciela: W pierwszych miesiącach pobytu dziecka w przedszkolu wykonać wszystkie zadania podane w programie dla dzieci 3- i 4-letnich. Ustalić poziom przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania oraz...

czytaj dalej »

Program przygotowania do nauki czytania dla dzieci 6-letnich

Zadania dla nauczyciela Zrealizować w ciągu I półrocza, jeśli dzieci nie były objęte dotychczasową opieką przedszkolną lub w pierwszych miesiącach jeśli dzieci były objęte opieką przedszkolną, wszystkie zadania programowe stawiane przed...

czytaj dalej »